SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

7 bước tăng tốc PC (21/12/2010)

(Dân trí) - 7 “tiểu phẫu” dưới đây có thể đơn giản vaÌ€ không xa laÌ£ với nhiêÌ€u ngươÌ€i, nhưng lại thưÌ£c sưÌ£ có hiêÌ£u quả trong viêÌ£c tăng tốc vaÌ€ nâng cao hiêÌ£u suất của máy tính, đăÌ£c biêÌ£t đối với những máy có cấu hiÌ€nh yếu.

1. Dọn dẹp maÌ€n hiÌ€nh Desktop

Chứa quá nhiêÌ€u file, shortcut trên desktop sẽ khiến cho quá triÌ€nh khởi đôÌ£ng máy trở nên lâu hơn. Do vâÌ£y, haÌ£n chế đăÌ£t dữ liêÌ£u trên desktop cũng laÌ€ môÌ£t cách giúp cải thiêÌ£n tốc đôÌ£ hêÌ£ thống.

Nếu có quá nhiều dữ liệu, tốt nhất đặt chúng vào “My Documents”, hoăÌ£c có thể đặt chúng trong các thư mục riêng rẻ trong ổ đĩa, theo tưÌ€ng nôÌ£i dung. Sau đó, taÌ£o các shortcut của các thư muÌ£c hoăÌ£c file thươÌ€ng duÌ€ng trên desktop để có thể truy câÌ£p nhanh hơn,

Bằng cách này, bạn có thể giải phóng bộ nhớ hệ thống, giảm thiểu thời gian truy câÌ£p cũng như tần số sử dụng ổ cứng và cải thiện tốc độ phản ứng của hêÌ£ thống.

2. Quét và sửa các file hệ thống Windows

Hệ điều hành là tâÌ£p hơÌ£p các file với nhiêÌ€u chức năng khác nhau, goÌ£i laÌ€ các file hêÌ£ thống. Theo thời gian, một hay nhiều file trong đó có thể thay đổi hoặc hư hỏng, do đó tốc độ máy cũng giảm đi.

Bạn có thể sử dụng chức năng “System File Checking” sẵn có của Windows để kiểm tra và sửa các file nếu chúng có vấn đề. ThưÌ£c hiêÌ£n theo các bước dưới đây:

- Click vào Start, choÌ£n Run -> điêÌ€n sfc /scannow vaÌ€o hôÌ£p thoaÌ£i vaÌ€ nhấn Enter (đối với Windows XP) hoăÌ£c với Windows Vista, chỉ đơn giản điêÌ€n sfc /scannow vaÌ€o khung thoaÌ£i Search vaÌ€ nhấn Enter.

- Quá triÌ€nh sẽ tưÌ£ đôÌ£ng quét vaÌ€ khắc phuÌ£c các lỗi găÌ£p phải trên các file hêÌ£ thống của Windows. Dĩ nhiên, chỉ với các lỗi nheÌ£ vaÌ€ có thể khắc phuÌ£c đươÌ£c.

3. Quét Virus, spyware, adware...

BiÌ£ nhiễm virus laÌ€ môÌ£t trong những lý do thươÌ€ng găÌ£p nhất khiến cho hêÌ£ thống hoaÌ£t đôÌ£ng châÌ£m chaÌ£p vaÌ€ không hiêÌ£u quả.

Trong khi đó, phần mềm gián điệp (spyware) và quảng cáo (adware) là những chương trình được viết bởi các công ty nhằm thu thập thông tin về khách hàng để họ có thể đáp ứng tốt hơn cho thị trường. Thông thường các phần mềm này không được tạo ra cho các mục đích xấu, nhưng một khi chúng được kẻ xấu lơÌ£i duÌ£ng để đánh cắp thông tin của naÌ£n nhân, đôi khi coÌ€n làm giảm tốc độ máy tính.

Cẩn thâÌ£n khi caÌ€i đăÌ£t vaÌ€ sử duÌ£ng các file download tưÌ€ Internet laÌ€ cách đơn giản nhất để chống lây nhiễm các phâÌ€n mêÌ€m gây haÌ£i.

NgoaÌ€i ra, sử duÌ£ng các phâÌ€n mêÌ€m diêÌ£t virus đã đươÌ£c Dân Trí giới thiêÌ£u như Microsoft Security Essentials hoăÌ£c AVG Antivirus sẽ giúp cho hêÌ£ thống của baÌ£n an toaÌ€n vaÌ€ hoaÌ£t đôÌ£ng hiêÌ£u quả hơn.

4. Gỡ bỏ các chương trình không dùng đến

Khi một chương trình được cài đặt, nó sẽ tạo một sưÌ£ kết nối giữa chương trình với hệ điều hành. Thậm chí, nếu bạn không sử dụng, nó vẫn sẽ làm ảnh hưởng đến tốc độ của máy. Do vâÌ£y, với những chương triÌ€nh ít khi sử duÌ£ng những vẫn coÌ€n giữ laÌ£i file/đĩa caÌ€i đăÌ£t, bạn nên gỡ bỏ chúng để vưÌ€a giải phóng dung lươÌ£ng ổ cứng, vưà góp phâÌ€n cải thiêÌ£n tốc đôÌ£ hêÌ£ thống.

Để tiêÌ£n trong viêÌ£c quản lý vaÌ€ doÌ£n deÌ£p sau khi gỡ bỏ chương triÌ€nh, baÌ£n nên sử duÌ£ng môÌ£t tiêÌ£n ích chuyên duÌ£ng, thay viÌ€ sử duÌ£ng chức năng sẵn có của Windows. Revo Unistaller laÌ€ lưÌ£a choÌ£n phuÌ€ hơÌ£p trong trươÌ€ng hơÌ£p naÌ€y.

5. Chống phân mảnh ổ cứng

Sau môÌ£t quá triÌ€nh daÌ€i sử duÌ£ng, ổ cứng của máy tính sẽ rơi vaÌ€o traÌ£ng thái phân mảnh.

Nói ngắn gọn, ổ đĩa biÌ£ phân mảnh sẽ làm các dữ liệu bị đảo lộn và sắp xếp 1 cách lộn xộn, khiến cho Windows phải mất nhiều thời gian hơn trong việc tìm kiếm và truy cập dữ liệu, tương tự như "nỗi khổ" tìm tài liệu trên một bàn làm việc bêÌ€ bôÌ£n. Thực hiện công việc chống phân mảnh như là thao tác để sắp xếp lại “bàn làm việc” của bạn để dữ liệu có thể dễ dàng tìm kiếm hơn.

Sử duÌ£ng các phâÌ€n mêÌ€m chuyên duÌ£ng, chẳng haÌ£n như SmartDefrag sẽ giúp baÌ£n giải quyết vấn đêÌ€ naÌ€y.

6. Quét và dọn file rác

Bất kyÌ€ trên ổ cứng naÌ€o cũng có chứa các file rác sinh ra hoăÌ£c coÌ€n sót laÌ£i sau khi gỡ bỏ chương triÌ€nh. Tương tưÌ£ như hiêÌ£n tươÌ£ng phân mảnh, các file rác theo thơÌ€i gian đươÌ£c sinh ra ngaÌ€y caÌ€ng nhiêÌ€u, khiến cho dữ liêÌ£u trở nên lôÌ£n xôÌ£n, vaÌ€ khiến ổ cứng biÌ£ chiếm duÌ£ng môÌ£t cách rất lãng phí.

Sử duÌ£ng các chương triÌ€nh chuyên duÌ£ng để quét vaÌ€ xóa saÌ£ch các file rác, giúp khôi phuÌ£c laÌ£i dung lươÌ£ng lưu trữ của ổ cứng, laÌ£i góp phâÌ€n giúp máy cải thiêÌ£n phâÌ€n naÌ€o tốc đôÌ£ của hêÌ£ thống.

BaÌ£n có thể sử duÌ£ng các phâÌ€n mêÌ€m đã đươÌ£c Dân Trí giới thiêÌ£u trước đây như Kcleaner hay Hard Drive Powerwash để giải quyết vấn đêÌ€ naÌ€y.

7. Tắt chế độ tự động khởi động chương trình

Có quá nhiêÌ€u chương triÌ€nh tưÌ£ khởi đôÌ£ng cuÌ€ng hêÌ£ thống sẽ khiến cho Windows mất nhiêÌ€u thơÌ€i gian hơn để khởi đôÌ£ng. Không những thế, các chương triÌ€nh naÌ€y coÌ€n chiếm duÌ£ng taÌ€i nguyên trên hêÌ£ thống, ngay cả khi không câÌ€n duÌ€ng đến chúng.

Giảm thiểu các chương triÌ€nh không câÌ€n thiết khi khởi đôÌ£ng sẽ giúp góp phâÌ€n cải thiêÌ£n tốc đôÌ£ của hêÌ£ thống. ThưÌ£c hiêÌ£n băÌ€ng cách dưới đây:

- Click vaÌ€o Start, choÌ£n Run vaÌ€ điêÌ€n msconfig vaÌ€o hôÌ£p thoaÌ£i, nhấn Enter (đối với Windows XP) hoăÌ£c với Windows Vista chỉ đơn giản kích vaÌ€o Start, điêÌ€n mscofig vaÌ€o hôÌ£p thoaÌ£i Search vaÌ€ nhấn Enter

- HôÌ£p thoaÌ£i System Configuration hiêÌ£n ra, baÌ£n choÌ£n tab Startup để xem danh sách các chương triÌ€nh tưÌ£ khởi đôÌ£ng cuÌ€ng hêÌ£ thống. DưÌ£a vaÌ€o danh sách naÌ€y, baÌ£n nên giữ laÌ£i hoăÌ£c bỏ đi các chương triÌ€nh không câÌ€n thiết, góp phâÌ€n cải thiêÌ£n hêÌ£ thống.

Lưu ý: BaÌ£n chỉ nên giữ laÌ£i các chương triÌ€nh bảo mâÌ£t (firewall hoăÌ£c antivirus) trong Startup.

(Theo Dân trí)