SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Cần nâng cấp các lưới điêÌ£n ở phía Bắc (16/12/2010)

Cần nâng cấp các lưới điêÌ£n ở phía Bắc

TT - Ngày 15-12, BôÌ£ Công thương đã tổ chức tổng kết chương triÌ€nh tiết kiêÌ£m điêÌ£n giai đoaÌ£n 2006-2010. ĐêÌ€ xuất các giải pháp giảm tổn thất điêÌ£n năng, phó chủ tiÌ£ch HôÌ£i ĐiêÌ£n lưÌ£c VN ĐăÌ£ng HuÌ€ng cho rằng biêÌ£n pháp quan troÌ£ng haÌ€ng đâÌ€u laÌ€ xây dưÌ£ng các nguôÌ€n điêÌ£n, lưới điêÌ£n đôÌ€ng bôÌ£ theo quy hoaÌ£ch, đâÌ€u tư cải taÌ£o lưới điêÌ£n cũ, nâng cấp các lưới điêÌ£n 6-10kV đang tôÌ€n taÌ£i ở các công ty điêÌ£n lưÌ£c phía Bắc lên cấp 22kV.

Ông Nguyễn ĐiÌ€nh HiêÌ£p, vuÌ£ trưởng VuÌ£ Khoa hoÌ£c - công nghêÌ£ (BôÌ£ Công thương), cho biết từ 2006-2010 các tỉnh thaÌ€nh đã tiết kiệm đươÌ£c 4.039 triêÌ£u kWh điện.

Tuy nhiên, theo ông HiêÌ£p, viêÌ£c tiết kiêÌ£m trong khối văn phoÌ€ng, cơ quan, đơn viÌ£ sưÌ£ nghiêÌ£p công lâÌ£p thuÌ£ hưởng kinh phí hoaÌ£t đôÌ£ng tưÌ€ nguôÌ€n ngân sách chưa thật sưÌ£ có chuyển biến, năÌ£ng vêÌ€ hiÌ€nh thức vaÌ€ không đươÌ£c kiểm tra thươÌ€ng xuyên, thiếu chế taÌ€i gắn với trách nhiêÌ£m đối với ngươÌ€i đứng đâÌ€u...

(Theo Tuổi Trẻ 16/12)