SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI
Mặc định

PV Powwer – Hành trình hướng tới tương lai

Mặc định (07/10/2009)
Các chỉ tiêu chính phấn đấu trong giai đoạn (2012-2017): Tổng công suất lắp đặt đạt trên 9.700 MW; Tổng sản lượng điện thương mại đạt trên 130 tỷ kWh; Tổng doanh thu đạt trên 180.000 tỷ đồng; Tổng lợi nhuận trước thuế đạt trên 6.000 tỷ đồng; Tổng số thuế và các khoản ngân sách nộp Nhà nước đạt trên 3.000 tỷ đồng. “Đồng tâm, hiệp lực vượt khó khăn, thách thức, tranh thủ thời cơ và vận hội để xây dựng Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam ngày càng vững mạnh”.

Công ty Cổ phần Năng lượng Nậm Cắt

Mặc định (01/09/2009)
Công ty Cổ phần Năng lượng Nậm Cắt Công ty Cổ phần Năng lượng Nậm Cắt Công ty Cổ phần Năng lượng Nậm Cắt Công ty Cổ phần Năng lượng Nậm Cắt Công ty Cổ phần Năng lượng Nậm Cắt Công ty Cổ phần Năng lượng Nậm Cắt Công ty Cổ phần Năng lượng Nậm Cắt Công ty Cổ phần Năng lượng Nậm Cắt Công ty Cổ phần Năng lượng Nậm Cắt Công ty Cổ phần Năng lượng Nậm Cắt Công ty Cổ phần Năng lượng Nậm Cắt Công ty Cổ phần Năng lượng Nậm Cắt

Công ty ĐLDK Cà Mau

Mặc định (01/09/2009)
PetroVietNam CaMau Power Company

PV POWER Map

Mặc định (01/09/2009)
Chỉ dẫn đường đi - Map: Bản đồ, hướng dẫn đường đi từ sân bay, bến tầu đến địa điểm của PVPOWER

Địa chỉ liên lạc

Mặc định (01/09/2009)
Địa chỉ, điện thoại, fax, email của tổng công ty điện lực dầu khí Việt Nam