SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI
Báo cáo tài chính

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1 NĂM 2019

PV Power công bố thông tin báo cáo tài chính Quý 1 năm 2019.

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2018

PV Power công bố Báo cáo tài chính năm 2018 (cho kỳ hoạt động từ ngày 01/7/2018 đến ngày 31/12/2018)

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4 NĂM 2018

PV Power công bố thông tin báo cáo tài chính Quý 4 năm 2018.

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT NĂM 2018

PV Power báo cáo về tình hình quản trị Công ty năm 2018.

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 NĂM 2018

PV Power công bố thông tin báo cáo tài chính Quý 3 năm 2018.

POW: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC CHẤP THUẬN GIA HẠN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

POW: Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận gia hạn công bố thông tin Báo cáo tài chính.

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2018

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ I/2018 – TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM

Báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2018 - Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I/2018 CÔNG TY MẸ – TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM

Báo cáo tài chính quý I/2018 Công ty Mẹ - Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam