SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI
Quan hệ cổ đông

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1 NĂM 2021

PV Power công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2021

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP công bố Báo cáo thường niên năm 2020

THÔNG CÁO TÌNH HÌNH SXKD QUÝ I NĂM 2021

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP trân trọng thông báo đến quý cổ đông và nhà đầu tư tình hình sản xuất kinh doanh trong 3 tháng đầu năm và kế hoạch Quý 2 2021.

THÔNG CÁO TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 03/2021 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 04/2021

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP trân trọng thông báo đến quý cổ đông và nhà đầu tư tình hình sản xuất kinh doanh trong tháng 03/2021 và kế hoạch tháng 04/2021.

THÔNG BÁO HỦY DANH SÁCH NGƯỜI SỞ HỮU CHỨNG KHOÁN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP trân trọng thông báo về việc PV Power hủy danh sách người sở hữu chứng khoán tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2020

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP công bố thông tin Báo cáo tài chính năm 2020

THÔNG BÁO THAY ĐỔI THỜI GIAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP trân trọng thông báo về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU PVM

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP trân trọng thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu PVM

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP trân trọng báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ.

THÔNG CÁO TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 02/2021 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 03/2021

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP trân trọng thông báo đến quý cổ đông và nhà đầu tư tình hình sản xuất kinh doanh trong tháng 02/2021 và kế hoạch tháng 03/2021.