SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI
THÔNG TIN/TÀI LIỆU CỔ ĐÔNG

PV POWER THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP trân trọng thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

THÔNG BÁO DỪNG TRIỂN KHAI CÔNG TÁC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN VÀ HỦY DANH SÁCH NGƯỜI SỞ HỮU CHỨNG KHOÁN PHỤC VỤ LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN TẠI NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG 04/5/2020

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP trân trọng thông báo về việc dừng triển khai công tác lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và hủy danh sách người sở hữu chứng khoán phục vụ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tại ngày đăng ký cuối cùng 04/5/2020.

Thông cáo tình hình SXKD tháng 4/2020 và kế hoạch tháng 5/2020 của PV Power

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP trân trọng thông báo đến quý cổ đông và nhà đầu tư tình hình SXKD tháng 4/2020 và kế hoạch tháng 5/2020 của PV Power

THÔNG BÁO NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP trân trọng thông báo ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

PV POWER: CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC BỔ NHIỆM KẾ TOÁN TRƯỞNG KIÊM TRƯỞNG BAN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN & KIỂM TOÁN TỔNG CÔNG TY

Ngày 17/4/2020, Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP đã ban hành Quyết định số 323/QĐ-ĐLDK về việc bổ nhiệm Ông Chu Quang Toản giữ chức Kế toán trưởng kiêm Trưởng ban Tài chính kế toán & Kiểm toán Tổng công ty.

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ THÀNH PHỐ HÀ NỘI CHẤP THUẬN GIA HẠN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CỦA PV POWER

PV Power trân trọng thông báo nội dung văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội về việc chấp thuận cho PV Power gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

THÔNG CÁO TÌNH HÌNH SXKD QUÝ I/2020 VÀ KẾ HOẠCH QUÝ II/2020 CỦA PV POWER

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP trân trọng thông báo đến quý cổ đông và nhà đầu tư tình hình sản xuất kinh doanh trong Quý I/2020 và kế hoạch Quý II/2020

THÔNG CÁO TÌNH HÌNH SXKD THÁNG 03/2020 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 04/2020 CỦA PV POWER

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP trân trọng thông báo đến quý cổ đông và nhà đầu tư tình hình sản xuất kinh doanh trong tháng 03/2020 và kế hoạch tháng 04/2020

THÔNG TIN NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

PV Power trân trọng thông báo về thông tin Người được Ủy quyền công bố thông tin

CHẤM DỨT ỦY QUYỀN THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỐI VỚI ÔNG NGUYỄN NGỌC HÀ

PV Power trân trọng thông báo về việc chấm dứt Ủy quyền thực hiên công bố thông tin đối với Ông Nguyễn Ngọc Hà