SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI
THÔNG TIN/TÀI LIỆU CỔ ĐÔNG

PV POWER BỔ NHIỆM NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP trân trọng thông báo đến quý cổ đông và nhà đầu tư về Quyết định bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Tổng công ty.

THÔNG CÁO TÌNH HÌNH SXKD 09 THÁNG ĐẦU NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH 03 THÁNG CUỐI NĂM 2019 CỦA PV POWER

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP trân trọng thông báo đến quý cổ đông và nhà đầu tư tình hình sản xuất kinh doanh trong 9 tháng đầu năm 2019 kế hoạch 3 tháng cuối năm 2019.

THÔNG CÁO TÌNH HÌNH SXKD THÁNG 09/2019 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 10/2019 CỦA PV POWER

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP trân trọng thông báo đến quý cổ đông và nhà đầu tư tình hình sản xuất kinh doanh trong tháng 09/2019 và kế hoạch tháng 10/2019.

THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN CỦA PV POWER TẠI PV POWER BACKAN

Hội đồng quản trị PV Power thông qua phương án chuyển nhượng cổ phần của PV Power tại PV Power BacKan.

THÔNG CÁO TÌNH HÌNH SXKD THÁNG 08/2019 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 09/2019 CỦA PV POWER

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP trân trọng thông báo đến quý cổ đông và nhà đầu tư tình hình sản xuất kinh doanh trong tháng 08/2019 và kế hoạch tháng 09/2019.

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC, CỔ ĐÔNG CHIẾN LƯỢC, CỔ ĐÔNG LỚN VÀ CỔ PHIẾU QUỸ

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP trân trọng thông báo về danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông chiến lược, cổ đông lớn và cổ phiếu quỹ.

PV POWER: LÀM RÕ Ý KIẾN CỦA KIỂM TOÁN TẠI BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP thông báo làm rõ ý kiến của kiểm toán tại Báo cáo tài chính soát xét.

PV POWER: CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM NGƯỜI NỘI BỘ

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP công bố thông tin về việc bổ nhiệm có thời hạn Ông Phan Ngọc Hiền giữ chức Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP; Tiếp nhận và bổ nhiệm có thời hạn Ông Nguyễn Kiên giữ chức Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP

THÔNG CÁO TÌNH HÌNH SXKD THÁNG 07/2019 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 08/2019 CỦA PV POWER

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP trân trọng thông báo đến quý cổ đông và nhà đầu tư tình hình sản xuất kinh doanh trong tháng 07/2019 và kế hoạch tháng 08/2019.