SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI
THÔNG TIN/TÀI LIỆU CỔ ĐÔNG

THÔNG BÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA ÔNG NGUYỄN MẠNH TƯỞNG

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP trân trọng thông báo về kết quả giao dịch cổ phiếu của Ông Nguyễn Mạnh Tưởng

THÔNG CÁO TÌNH HÌNH SXKD THÁNG 02/2020 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 03/2020 CỦA PV POWER

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP trân trọng thông báo đến quý cổ đông và nhà đầu tư tình hình sản xuất kinh doanh trong tháng 02/2020 và kế hoạch tháng 03/2020.

PV POWER: THÔNG QUA NỘI DUNG BỔ SUNG SỐ 14 CỦA HỢP ĐỒNG MUA BÁN KHÍ CHO NHÀ MÁY ĐIỆN NHƠN TRẠCH 1

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP công bố thông tin bất thường về việc thông qua nội dung Bổ sung số 14 của Hợp đồng mua bán khí cho Nhà máy điện Nhơn Trạch 1.

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC, CỔ ĐÔNG CHIẾN LƯỢC, CỔ ĐÔNG LỚN VÀ CỔ PHIẾU QUỸ

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP trân trọng thông báo về danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông chiến lược, cổ đông lớn và cổ phiếu quỹ tại thời điểm ngày 28/02/2020.

PV POWER: CBTT BẤT THƯỜNG VỀ VIỆC THÔNG QUA SỬA ĐỔI CÁC ĐIỀU KHOẢN TẠI HỢP ĐỒNG MUA BÁN KHÍ CHO NHÀ MÁY ĐIỆN NHƠN TRẠCH 1

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP công bố thông tin bất thường về việc thông qua sửa đổi các điều khoản tại Hợp đồng mua bán khí cho Nhà máy điện Nhơn Trạch 1

THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP trân trọng thông báo về việc giao dịch cổ phiếu của Ông Nguyễn Mạnh Tưởng

THÔNG CÁO TÌNH HÌNH SXKD THÁNG 01/2020 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 02/2020 CỦA PV POWER

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP trân trọng thông báo đến quý cổ đông và nhà đầu tư tình hình sản xuất kinh doanh trong tháng 01/2020 và kế hoạch tháng 02/2020.

UBCKNN CHẤP THUẬN CHO PV POWER ĐƯỢC GIA HẠN THỜI GIAN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2020

PV Power trân trọng thông báo nội dung văn bản của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận cho PV Power được gia hạn thời gian công bố thông tin Báo cáo tài chính năm 2020.

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2019

PV Power trân trọng thông báo nội dung bản cung cấp thông tin về Quản trị Công ty năm 2019

POW CHÍNH THỨC LỌT RỔ VN30 INDEX TRONG KỲ CƠ CẤU THÁNG 01/2020

Sở GDCK TP.HCM (Hose) vừa công bố danh mục cổ phiếu thành phần rổ chỉ số VN30 cho kỳ tháng 1/2020. Theo đó, không ngoài dự báo trước đó của các CTCK, VN30 Index đã thêm mới 2 cổ phiếu, trong đó có mã cổ phiếu POW của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP.