SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI
THÔNG TIN/TÀI LIỆU CỔ ĐÔNG

THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA ÔNG NGUYỄN NGỌC HÀ

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP trân trọng thông báo về việc giao dịch cổ phiếu của Ông Nguyễn Ngọc Hà

THÔNG CÁO TÌNH HÌNH SXKD THÁNG 02/2019 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 03/2019 CỦA PV POWER

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP trân trọng thông báo đến quý cổ đông và nhà đầu tư tình hình sản xuất kinh doanh trong tháng 02/2019 và kế hoạch tháng 03/2019.

POW: THÔNG BÁO DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC, CỔ ĐÔNG CHIẾN LƯỢC, CỔ ĐÔNG LỚN VÀ CỔ PHIẾU QUỸ

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP trân trọng thông báo về danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông chiến lược, cổ đông lớn và cổ phiếu quỹ.

PV POWER: CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN NHÀ MÁY ĐIỆN NHƠN TRẠCH 3, 4

Ngày 27/02/2019, Thủ tướng chính phủ đã có Quyết định số 234/QĐ-TTg về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4.

POW: THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - Công ty cổ phần (PV Power) trân trọng thông báo ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

BÁO CÁO THAY ĐỔI VỀ SỞ HỮU CỦA NHÓM NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI CÓ LIÊN QUAN LÀ CỔ ĐÔNG LỚN

PV Power trân trọng thông báo về Báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn.

THÔNG CÁO TÌNH HÌNH SXKD THÁNG 01/2019 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 02/2019 CỦA PV POWER

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP trân trọng thông báo đến quý cổ đông và nhà đầu tư tình hình sản xuất kinh doanh trong tháng 01/2019 và kế hoạch tháng 02/2019.

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP trân trọng thông báo nội dung bản cung cấp thông tin về quản trị Công ty năm 2018.

THÔNG CÁO TÌNH HÌNH SXKD THÁNG 12/2018 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 01/2019 CỦA PVPOWER

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP trân trọng thông báo đến quý cổ đông và nhà đầu tư tình hình sản xuất kinh doanh trong tháng 12/2018 và kế hoạch tháng 01/2019.