SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI
THÔNG TIN/TÀI LIỆU CỔ ĐÔNG

THÔNG CÁO TÌNH HÌNH SXKD THÁNG 12/2018 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 01/2019 CỦA PVPOWER

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP trân trọng thông báo đến quý cổ đông và nhà đầu tư tình hình sản xuất kinh doanh trong tháng 12/2018 và kế hoạch tháng 01/2019.

PV POWER: CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC KÝ KẾT THỎA THUẬN KHUNG VỀ VIỆC CUNG CẤP VÀ TIÊU THỤ LNG CHO NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN NHƠN TRẠCH 3&4

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP thông báo về việc ký kết thỏa thuận khung về việc cng cấp và tiêu thụ LNG cho Nhà máy nhiệt điện Nhơn Trạch 3&4.

PV POWER: THÔNG BÁO VỀ VIỆC NIÊM YẾT VÀ NGÀY GIAO DỊCH ĐẦU TIÊN

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP trân trọng thông báo về việc niêm yết và ngày giao dịch đầu tiên tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

THÔNG BÁO VỀ VIỆC HUỶ ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH ĐỐI VỚI CỔ PHIẾU POW TRÊN UPCOM

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP thông báo về việc hủy đăng ký giao dịch đối với cổ phiếu của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

THÔNG CÁO TÌNH HÌNH SXKD THÁNG 11 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 12 NĂM 2018 CỦA PVPOWER

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP trân trọng thông báo đến quý cổ đông và nhà đầu tư tình hình sản xuất kinh doanh trong tháng 11/2018 và kế hoạch tháng 12/2018.

PV POWER: CÔNG BỐ THÔNG TIN QUYẾT ĐỊNH CHẤP THUẬN NIÊM YẾT CỔ PHIẾU POW TRÊN HOSE

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP trân trọng thông báo về việc PV Power được chấp thuận niêm yết cổ phiếu POW trên sàn giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

THÔNG BÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA ÔNG NGUYỄN MẠNH TƯỞNG

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP trân trọng thông báo về kết quả giao dịch cổ phiếu của Ông Nguyễn Mạnh Tưởng

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ TỔNG GIÁM ĐỐC TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Tổng công ty.