SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI
THÔNG TIN/TÀI LIỆU CỔ ĐÔNG

THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA ÔNG NGUYỄN MẠNH TƯỞNG

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP trân trọng thông báo về việc giao dịch cổ phiếu của Ông Nguyễn Mạnh Tưởng

THÔNG CÁO TÌNH HÌNH SXKD THÁNG 10 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 11 NĂM 2018 CỦA PVPOWER

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP trân trọng thông báo đến quý cổ đông và nhà đầu tư tình hình sản xuất kinh doanh trong tháng 10/2018 và kế hoạch tháng 11/2018.

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HỒ CHÍ MINH THÔNG BÁO NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT CỦA PV POWER

Ngày 14/11/2018, Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh đã có thông báo số 1375/TB-SGDHCM về việc nhận hồ sơ đăng ký niêm yết của PV Power

THÔNG BÁO MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018 CỦA TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018.

PVPOWER ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CHỨNG KHOÁN CHO TOÀN BỘ 2.341.871.600 CỔ PHIẾU

Ngày 06/11/2018, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (mã chứng khoán: POW) đã được Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 95/2018/GCNCP-VSD cho toàn bộ 2.341.871.600 cổ phiếu.

THÔNG BÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA ÔNG NGUYỄN MẠNH TƯỞNG

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP trân trọng thông báo về kết quả giao dịch cổ phiếu của ông Nguyễn Mạnh Tưởng

THÔNG BÁO VỀ TỈ LỆ SỞ HỮU NƯỚC NGOÀI TỐI ĐA TẠI PV POWER

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (mà chứng khoán: POW) xin trân trọng thông báo tỉ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại PV Power như sau:

THÔNG BÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA ÔNG VŨ HUY AN

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP trân trọng thông báo về kết quả giao dịch cổ phiếu của ông Vũ Huy An