SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI
THÔNG TIN/TÀI LIỆU CỔ ĐÔNG

PV POWER THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP trân trọng thông báo về việc Thay đổi người có liên quan của người nội bộ.

PV POWER THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2020

Ngày 13/9/2021, Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP ban hành Nghị quyết số 91/NQ-ĐLDK về việc thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2020.

THÔNG CÁO TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 08/2021 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 09/2021

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP trân trọng thông báo đến quý cổ đông và nhà đầu tư tình hình sản xuất kinh doanh trong tháng 08/2021 và kế hoạch tháng 09/2021.

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC, CỔ ĐÔNG CHIẾN LƯỢC, CỔ ĐÔNG LỚN VÀ CỔ PHIẾU QUỸ, THỜI ĐIỂM CHỐT NGÀY 31/08/2021

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP trân trọng thông báo về Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông chiến lược, cổ đông lớn và cổ phiếu quỹ, thời điểm chốt ngày 31/08/2021.

PV POWER CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC KÝ HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2021, 2022, 2023

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP (PV Power) đã ký Hợp đồng về việc cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021, 2022, 2023 của PV Power với Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

THÔNG CÁO TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 07/2021 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 08/2021

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP trân trọng thông báo đến quý cổ đông và nhà đầu tư tình hình sản xuất kinh doanh trong tháng 07/2021 và kế hoạch tháng 08/2021.

THÔNG CÁO TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH 06 THÁNG CUỐI NĂM 2021

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP trân trọng thông báo đến quý cổ đông và nhà đầu tư tình hình sản xuất kinh doanh trong 06 tháng đầu năm và kế hoạch 06 tháng cuối năm 2021

THÔNG CÁO TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 06/2021 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 07/2021

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP trân trọng thông báo đến quý cổ đông và nhà đầu tư tình hình sản xuất kinh doanh trong tháng 06/2021 và kế hoạch tháng 07/2021

PV POWER CÔNG BỐ THÔNG TIN VIỆC ÔNG PHAN ĐẠI THÀNH, PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC TỔNG CÔNG TY KHÔNG CÒN LÀ NGƯỜI NỘI BỘ PV POWER

PV Power công bố thông tin việc Ông Phan Đại Thành, Phó Tổng giám đốc TCT không còn là người nội bộ PV Power