SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI
THÔNG TIN/TÀI LIỆU CỔ ĐÔNG

PV POWER ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỐI VỚI ÔNG NGUYỄN ĐÌNH THI

PV Power trân trọng thông báo về thông tin Người được Ủy quyền công bố thông tin

CHẤM DỨT ỦY QUYỀN THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỐI VỚI BÀ VÕ THỊ TÚ OANH

PV Power trân trọng thông báo về việc chấm dứt Ủy quyền thực hiên công bố thông tin đối với Bà Võ Thị Tú Oanh

PVPOWER ĐIỀU CHỈNH MỘT SỐ CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2020 CỦA CÔNG TY MẸ VÀ CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP trân trọng thông báo về việc điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty mẹ và các đơn vị thành viên.

THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA ÔNG NGUYỄN MẠNH TƯỞNG

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP (PV Power) trân trọng thông báo về việc giao dịch cổ phiếu của Ông Nguyễn Mạnh Tưởng.

PV POWER CÔNG BỐ BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP (PV Power) trân trọng thông báo Bản cung cấp thông tin của thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty, cụ thể như sau:

THÔNG BÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA ÔNG VŨ QUỐC HẢI

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP trân trọng thông báo về kết quả giao dịch cổ phiếu của Ông Vũ Quốc Hải

THÔNG CÁO TÌNH HÌNH SXKD THÁNG 11/2020 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 12/2020 CỦA PV POWER

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP trân trọng thông báo đến quý cổ đông và nhà đầu tư tình hình sản xuất kinh doanh trong tháng 11/2020 và kế hoạch tháng 12/2020.

THÔNG BÁO MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC, CỔ ĐÔNG CHIẾN LƯỢC, CỔ ĐÔNG LỚN VÀ CỔ PHIẾU QUỸ, THỜI ĐIỂM CHỐT NGÀY 30/11/2020

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP trân trọng thông báo về danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông chiến lược, cổ đông lớn và cổ phiếu quỹ, thời điểm chốt ngày 30/11/2020.