SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI
THÔNG TIN/TÀI LIỆU CỔ ĐÔNG

PV POWER CÔNG BỐ BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP (PV Power) trân trọng thông báo Bản cung cấp thông tin của thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty, cụ thể như sau:

THÔNG BÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA ÔNG VŨ QUỐC HẢI

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP trân trọng thông báo về kết quả giao dịch cổ phiếu của Ông Vũ Quốc Hải

THÔNG CÁO TÌNH HÌNH SXKD THÁNG 11/2020 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 12/2020 CỦA PV POWER

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP trân trọng thông báo đến quý cổ đông và nhà đầu tư tình hình sản xuất kinh doanh trong tháng 11/2020 và kế hoạch tháng 12/2020.

THÔNG BÁO MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC, CỔ ĐÔNG CHIẾN LƯỢC, CỔ ĐÔNG LỚN VÀ CỔ PHIẾU QUỸ, THỜI ĐIỂM CHỐT NGÀY 30/11/2020

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP trân trọng thông báo về danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông chiến lược, cổ đông lớn và cổ phiếu quỹ, thời điểm chốt ngày 30/11/2020.

THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP (PV Power) trân trọng thông báo về việc giao dịch cổ phiếu của Ông Vũ Quốc Hải.

PV POWER THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHI TRẢ CỔ TỨC BẰNG TIỀN NĂM 2019

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc chi trả cổ tức bằng tiền năm 2019.

THÔNG BÁO NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP trân trọng thông báo ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

PVPOWER XẾP HẠNG TOP 500 DOANH NGHIỆP LỚN NHẤT VIỆT NAM NĂM 2020

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP xếp hạng Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2020