SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI
THÔNG TIN/TÀI LIỆU CỔ ĐÔNG

THÔNG CÁO TÌNH HÌNH SXKD THÁNG 10/2020 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 11/2020 CỦA PV POWER

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP trân trọng thông báo đến quý cổ đông và nhà đầu tư tình hình sản xuất kinh doanh trong tháng 10/2020 và kế hoạch tháng 11/2020.

PV POWER THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2019

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP công bố thông tin về việc thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2019

THÔNG CÁO TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH TRONG 9 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ KẾ HOẠCH 3 THÁNG CUỐI NĂM 2020

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP trân trọng thông báo đến quý cổ đông và nhà đầu tư tình hình sản xuất kinh doanh trong 9 tháng đầu năm và kế hoạch 3 tháng cuối năm 2020

THÔNG CÁO TÌNH HÌNH SXKD THÁNG 09/2020 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 10/2020 CỦA PV POWER

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP trân trọng thông báo đến quý cổ đông và nhà đầu tư tình hình sản xuất kinh doanh trong tháng 09/2020 và kế hoạch tháng 10/2020.

PV POWER CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC ÔNG NGUYỄN HỮU QUÝ, THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGHỈ VIỆC ĐỂ HƯỞNG CHẾ ĐỘ HƯU TRÍ

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP công bố thông tin về việc Ông Nguyễn Hữu Quý – thành viên Hội đồng quản trị PV Power nghỉ việc để hưởng chế độ hưu trí.

THÔNG CÁO TÌNH HÌNH SXKD THÁNG 08/2020 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 09/2020 CỦA PV POWER

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP trân trọng thông báo đến quý cổ đông và nhà đầu tư tình hình sản xuất kinh doanh trong tháng 08/2020 và kế hoạch tháng 09/2020.

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC, CỔ ĐÔNG CHIẾN LƯỢC, CỔ ĐÔNG LỚN VÀ CỔ PHIẾU QUỸ

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP trân trọng thông báo về danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông chiến lược, cổ đông lớn và cổ phiếu quỹ, thời điểm ngày 31/08/2020.

PV POWER CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC KÝ HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2020

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP trân trọng thông báo về việc ký hợp đồng với Công ty TNHH Deloitte Việt Nam để Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

PV POWER THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP trân trọng thông báo về việc thông qua phương án thành lập Công ty cổ phần Năng lượng tái tạo Điện lực Dầu khí.

THÔNG CÁO TÌNH HÌNH SXKD THÁNG 07/2020 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 08/2020 CỦA PV POWER

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP trân trọng thông báo đến quý cổ đông và nhà đầu tư tình hình sản xuất kinh doanh trong tháng 07/2020 và kế hoạch tháng 08/2020.