SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI
Thông tin doanh nghiệp

Thông báo kế hoạch lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ biểu diễn văn nghệ phục vụ Đại hội Đảng bộ Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Thông báo kế hoạch lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ biểu diễn văn nghệ phục vụ Đại hội Đảng bộ Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025