SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI
Thông tin doanh nghiệp

Nhu cầu tìm kiếm tư vấn lập phương án, dự toán và tư vấn thẩm tra dự toán nạo vét, thu gom, bốc dỡ, vận chuyển xử lý tro xỉ hồ chứa NMĐ

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - Công ty Cổ phần (PV Power) có nhu cầu tìm kiếm tư vấn lập phương án, dự toán và tư vấn thẩm tra dự toán nạo vét, thu gom, bốc dỡ, vận chuyển xử lý tro xỉ khỏi hồ chứa để phục hồi hệ thống nước tuần hoàn tại bãi xỉ của Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1.

THÔNG BÁO NHU CẦU XÂY DỰNG APP NỘI BỘ.

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power) đang có nhu cầu xây dựng app nội bộ

THÔNG BÁO NHU CẦU THIẾT KẾ WEBSITE.

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power) đang có nhu cầu thiết kế lại website

THÔNG BÁO NHU CẦU XÂY DỰNG BỘ NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU.

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power) đang có nhu cầu xây dựng bộ nhận diện thương hiệu

Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - Công ty cổ phần thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua dịch vụ phần mềm diệt virus cho cơ quan Tổng công ty.

Thông báo kế hoạch lựa chọn thuê đơn vị tư vấn cung cấp dịch vụ quan hệ nhà đầu tư (IR)

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP thông báo kế hoạch lựa chọn thuê đơn vị tư vấn cung cấp dịch vụ quan hệ nhà đầu tư (IR) cho PV Power năm 2019.

Thông báo kế hoạch lựa chọn đơn vị cung cấp trang bị màn hình LED

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – Công ty cổ phần thông báo kế hoạch lựa chọn đơn vị cung cấp trang bị màn hình LED tại khu vực chung tầng 8.

Nhu cầu tổ chức chương trình đào tạo “Quản lý đầu tư dự án Nhà máy Nhiệt điện Tuabin khí chu trình hỗn hợp”

Hiện nay, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP đang có nhu cầu tổ chức chương trình đào tạo “Quản lý đầu tư dự án Nhà máy Nhiệt điện Tuabin khí chu trình hỗn hợp” cho cán bộ tại các Ban chuyên môn Tổng công ty, cụ thể:

Thông kết quả lựa chọn nhà thầu

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam- CTCP thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện truyền thông tại chương trình “Hồ Chí Minh – Hành trình khát vọng”

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam- CTCP thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Thuê đơn vị tổ chức Hội nghị công tác phối hợp vận hành các Nhà máy điện PV Power năm 2019”.