SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI
Thông tin doanh nghiệp

Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - Công ty cổ phần thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Truyền thông tại chương trình “Hồ Chí Minh – Hành trình khát vọng”.

PV Power lựa chọn đơn vị cung cấp phương tiện bảo vệ cá nhân năm 2019 cho CBCNV.

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam lựa chọn đơn vị cung cấp phương tiện bảo vệ cá nhân năm 2019 cho CBCNV Cơ quan Văn phòng Tổng công ty như sau:

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP có nhu cầu mua dịch vụ phần mềm diệt virus

Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – Công ty Cổ phần có nhu cầu mua dịch vụ phần mềm diệt virus cho Cơ quan Tổng công ty (Địa chỉ: Tòa nhà Viện dầu khí Việt Nam, 167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) như sau

THÔNG BÁO MỜI THẦU

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – Công ty cổ phần thông báo mời thầu gói thầu Thuê đơn vị tổ chức Hội nghị công tác phối hợp vận hành các Nhà máy điện PV Power năm 2019, cụ thể:

Thông báo mời thầu

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - Công ty cổ phần thông báo mời thầu gói thầu Thuê đơn vị thẩm định giá trị tài sản là các vật tư thu hồi sau đại tu lần 2 NMĐ Nhơn Trạch 1

Phê duyệt kết quả lựa chọn đơn vị thực hiện truyền thông tại chương trình “Diễn đàn Thương mại Việt Nam – EU”

Căn cứ Quyết định số 836/QĐ-ĐLDK ngày 25/7/2019 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – Công ty cổ phần về việc phê duyệt kết quả lựa chọn đơn vị thực hiện truyền thông tại chương trình “Diễn đàn Thương mại Việt Nam - EU” với nội dung như sau:

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn đơn vị thực hiện truyền thông tại chương trình “Diễn đàn Thương mại Việt Nam – EU”

Căn cứ Quyết định số 835/QĐ-ĐLDK ngày 23/7/2019 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – Công ty cổ phần về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn đơn vị thực hiện truyền thông tại chương trình “Diễn đàn Thương mại Việt Nam - EU” với nội dung như sau:

Kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ đường truyền dữ liệu kết nối các đơn vị của Tổng công ty

Căn cứ Quyết định số 834/QĐ-ĐLDK ngày 23/7/2019 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ đường truyền dữ liệu kết nối các đơn vị. Tổng công ty thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu với nội dung như sau:

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

PV Power thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Thuê đơn vị thẩm định giá trị tài sản là các vật tư thu hồi sau đại tu lần 2 NMĐ Nhơn Trạch 1"

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Thuê đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – Công ty cổ phần”

Căn cứ Quyết định số 829/QĐ-ĐLDK ngày 22/7/2019 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – Công ty cổ phần về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Thuê đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – Công ty cổ phần”. Với nội dung như sau: