SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI
Thông tin doanh nghiệp

Thông báo nhu cầu tổ chức sự kiện

Hiện nay, PV Power đang có nhu cầu tổ chức sự kiện: “HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019 VÀ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH NĂM 2020; HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG; HỘI NGHỊ GƯƠNG ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN GIAI ĐOẠN 2015 - 2019; KẾT HỢP VỚI SỰ KIỆN RA MẮT APP NỘI BỘ TURBINE, WEBSITE VÀ BỘ NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU”.