SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI
Thông tin doanh nghiệp

NHU CẦU MUA MÁY TÍNH ĐỂ BÀN

Hiện nay, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP có nhu cầu mua 01 máy tính để bàn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh

NHU CẦU THUÊ XE Ô TÔ

Hiện nay, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP có nhu cầu thuê xe ô tô phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Hiện nay, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP có kế hoạch lựa chọn đơn vị cung cấp trang thiết bị phòng họp.

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Hiện nay, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP có kế hoạch tổ chức chương trình đào tạo “Kỹ năng giao tiếp – văn hóa ứng xử trong doanh nghiệp” cho cán bộ công nhân viên PV Power

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Hiện nay, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP đang có kế hoạch lựa chọn đơn vị chuyển phát thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018.

NHU CẦU TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIẾNG ANH GIAO TIẾP CHO CBCNV

Hiện nay, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP đang có nhu cầu tổ chức chương trình đào tạo tiếng Anh giao tiếp cho CBCNV Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam.

NHU CẦU TỔ CHỨC KHÓA HỌC “KỸ NĂNG GIAO TIẾP – VĂN HÓA ỨNG XỬ TRONG DOANH NGHIỆP”

Hiện nay, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP đang có nhu cầu tổ chức khóa học “Kỹ năng giao tiếp – văn hóa ứng xử trong doanh nghiệp” cho CBCNV Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP”

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN ĐƠN VỊ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ

Hiện nay, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP đang có kế hoạch tổ chức chương trình Hội thảo "Phụ nữ PV Power với hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh của Tổng công ty" năm 2018

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN ĐƠN VỊ

Hiện nay, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP đang có kế hoạch lựa chọn đơn vị chỉnh trang, mua sắm trang thiết bị theo tiêu chuẩn đối với phòng làm việc của Phó Tổng giám đốc và Trưởng Ban kiểm soát nội bộ Tổng công ty

NHU CẦU SẢN XUẤT LỊCH TREO TƯỜNG NĂM 2019

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam có nhu cầu thuê đơn vị thiết kế và sản xuất lịch treo tường năm 2019.