SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI
Văn bản pháp luật

Thông tư 06/2017/TT-BTC sửa đổi khoản 1 điều 34a Thông tư 156/2013/TT-BTC hướng dẫn Luật quản lý thuế

Tóm tắt nội dung Thông tư 06/2017/TT-BTC: sửa đổi khoản 1 điều 34a Thông tư 156/2013/TT-BTC hướng dẫn Luật quản lý thuế (đã được bổ sung tại Khoản 10 Điều 2 Thông tư 26/2015/TT-BTC).

Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai

Tóm tắt nội dung Nghị định 01/2017/NĐ-CP: sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai. Đặc biệt, trong nội dung NĐ có sửa đổi, bổ sung Điều 43, NĐ 43/2014/NĐ-CP về việc sử dụng đất đối với trường hợp mua, bán, chuyểnnhượng phần vốn góp, cổ phần trong doanh nghiệp; cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.

Quyết định số 5107/QĐ-BCT Ban hành khung giá phát điện năm 2017

Tóm tắt nội dung Quyết định số 5107/QĐ-BCT: Ban hành Khung giá phát điện Năm 2017

Quyết định số 58/2016/QĐ-TTg Tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước và Phụ lục II về Danh mục doanh nghiệp nhà nước thực hiện sắp xếp trong giai đoạn 2016 – 2020

Tóm tắt Quyết định số 58/2016/QĐ-TTg : Tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước và Phụ lục II về Danh mục doanh nghiệp nhà nước thực hiện sắp xếp trong giai đoạn 2016 - 2020 làm cơ sở phân loại, sắp xếp các doanh nghiệpnhà nước hiện có và tiếp tục bán vốn nhà nước tại doanh nghiệp có vốn nhànước nhằm đẩy mạnh quá trình sắp xếp, đổi mới đến năm 2020.Theo đó PV Power là doanh nghiệp nhà nước thuộc diện cổ phần hóa, nhànước nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ.

Luật số 01/2016/QH14 Đấu giá tài sản

Tóm tắt nội dung Luật 01/2016/QH14: : Luật này quy định về nguyên tắc, trình tự, thủ tục đấu giá tài sản; đấu giá
viên, tổ chức đấu giá tài sản; thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản; xử lý vi
phạm, hủy kết quả đấu giá tài sản, bồi thường thiệt hại; quản lý nhà nước về đấu giá
tài sản.

Thông tư số 25/2016/TT-BCT Quy định hệ thống điện truyền tải

Tóm tắt nội dung Thông tư số 25/2016/TT-BCT: Quy định về 1. Các yêu cầu trong vận hành hệ thống điện truyền tải; 2. Dự báo nhu cầu phụ tải điện; 3. Lập kế hoạch phát triển lưới điện truyền tải; 4. Điều kiện, yêu cầu kỹ thuật và trình tự đấu nối vào lưới điện truyền tải; 5. Đánh giá an ninh hệ thống điện; 6. Vận hành hệ thống điện truyền tải.

Luật số 03/2016/QH14

Tóm tắt nội dung Luật số 03/2016/QH14: Sửa đổi, bổ sung Luật đầu tư

Nghị định số 156/2016/NĐ-CP về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2007/NĐ-CP ngày 23/2/2007 của Chính phủ về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính

Tóm tắt nội dung Nghị định số 156/2016/NĐ-CP: Sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2007/NĐ-CP ngày 23/2/2007 của Chính phủ về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính

Nghị định số 155/2016/NĐ-CP Quy định sử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

Tóm tắt nội dung Nghị định số 155/2016/NĐ-CP Quy định sử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường:

Nghị định số 153/2016/NĐ-CP Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động

Tóm tắt nội dung Nghị định số 153/2016/NĐ-CP: Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật Lao động