SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Công ty ĐLDK Nhơn Trạch (09/10/2009)

1. Tên giao dịch quốc tế: PetroVietNam Nhon Trach Power Company.
2. Tên viết tắt tiếng Anh: PVPOWER NHONTRACH.
3. Ấp 3, xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0612 225 741/742/743/744 Fax: 0612 225 740
4. Logo:

5. Chức năng:
- Vận hành sản xuất Nhà máy Điện Nhơn Trạch 1;
- Tổ chức thực hiện kinh doanh dịch vụ theo quy định của pháp luật và điều lệ của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam
- Thực hiện các chức năng, nhiệm vụ khác do Tổng Giám đốc Tổng Công ty giao.