SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Đóng điêÌ£n ngươÌ£c thaÌ€nh công máy biến áp tuabin khí số 1 NhaÌ€ máy điêÌ£n Nhơn TraÌ£ch 2 (02/11/2010)


Trong ảnh: Máy biến áp của Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 được đóng điện ngược thành công

VaÌ€o lúc 18h15 ngaÌ€y 25/10/2010, Công ty Cổ phâÌ€n ĐiêÌ£n lưÌ£c DâÌ€u khí Nhơn TraÌ£ch 2 (thuộc Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam) đã phối hơÌ£p với các nhaÌ€ thâÌ€u thi công, đơn vị liên quan hoaÌ€n tất các thủ tuÌ£c vêÌ€ xây dưÌ£ng, lắp đăÌ£t, thử nghiêÌ£m để đóng điêÌ£n ngươÌ£c thaÌ€nh công máy biến áp chính vaÌ€ máy biến áp tưÌ£ duÌ€ng của Tổ máy tuabin khí số 1, đảm bảo an toaÌ€n tuyêÌ£t đối.
Tiếp theo sưÌ£ kiêÌ£n đóng điêÌ£n sân phân phối 220kV, viêÌ£c đóng điêÌ£n ngươÌ£c thaÌ€nh công các máy biến áp đánh dấu thêm môÌ£t mốc quan troÌ£ng trong tiến triÌ€nh chaÌ£y thử nghiêÌ£m thu NhaÌ€ máy điêÌ£n Nhơn TraÌ£ch 2 theo đúng tiến đôÌ£ đã đề ra, với muÌ£c tiêu hoaÌ€ đôÌ€ng bôÌ£ phát điêÌ£n lâÌ€n đâÌ€u tổ máy số 1 vaÌ€o cuối tháng 12/2010 vaÌ€ vâÌ£n haÌ€nh thương maÌ£i chu triÌ€nh đơn vaÌ€o đâÌ€u tháng 3/2011, góp phâÌ€n cùng các nhà máy điện khác của PV Power đảm bảo an ninh năng lươÌ£ng vaÌ€ phát triển kinh tế – xã hôÌ£i của đất nước.
Công ty Cổ phần ĐiêÌ£n lưÌ£c DâÌ€u khí Nhơn TraÌ£ch 2 có vốn điêÌ€u lêÌ£ 2650 tỷ VNĐ, trong đó TâÌ£p đoaÌ€n DâÌ€u khí Quốc gia ViêÌ£t Nam giữ tỷ lêÌ£ chi phối 62.8% thông qua hai cổ đông chính laÌ€ Tổng Công ty ĐiêÌ£n lưÌ£c DâÌ€u khí ViêÌ£t Nam vaÌ€ Tổng Công ty TaÌ€i chính DâÌ€u khí ViêÌ£t Nam. Công ty laÌ€ chủ đâÌ€u tư dưÌ£ án NhaÌ€ máy điêÌ£n tuabin khí chu triÌ€nh hỗn hơÌ£p Nhơn TraÌ£ch 2 công suất 750 MW, sử duÌ£ng nhiên liêÌ£u chính laÌ€ khí thiên nhiên vaÌ€ đươÌ£c đăng ký theo cơ chế phát triển saÌ£ch (CDM) của Liên hơÌ£p quốc. Đây laÌ€ công triÌ€nh troÌ£ng điểm quốc gia thuôÌ£c Tổng sơ đôÌ€ VI, đươÌ£c xây dưÌ£ng taÌ£i Trung tâm ĐiêÌ£n lưÌ£c DâÌ€u khí Nhơn TraÌ£ch, tỉnh ĐôÌ€ng Nai.