SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI
Giới thiệu về PV Power

Giới thiệu chung: Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - Tên giao dịch bằng tiếng Anh: PETROVIETNAM POWER CORPORATION - Tên viết tắt bằng tiếng Anh: PV POWER - Biểu tượng:

 

Trụ sở chính: Tầng 8, 9 Tòa nhà Viện Dầu khí, Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội. Là Tổng Công ty mẹ - Công ty TNHH một thành viên do Tập Đoàn Dầu khí Quốc Gia Việt Nam đầu tư 100% vốn, được thành lập theo Quyết định 1468/QĐ-DKVN ngày 17/5/2007 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.

 

Vốn điều lệ: 21.774.301.577.676 đồng (Bằng chữ: Hai mươi mốt nghìn bẩy trăm bẩy mươi tư tỷ, ba trăm lẻ một triệu, năm trăm bẩy mươi bẩy nghìn, sáu trăm bẩy mươi sáu đồng).

 
 

X
X