SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI
Giới thiệu về PV Power

Giới thiệu chung:
Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam
– Tên giao dịch bằng tiếng Anh: PETROVIETNAM POWER CORPORATION
– Tên viết tắt bằng tiếng Anh: PV POWER
– Biểu tượng:

 

Trụ sở chính: Tầng 8, 9 Tòa nhà Viện Dầu khí, Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.
Là Tổng Công ty mẹ – Công ty TNHH một thành viên do Tập Đoàn Dầu khí Quốc Gia Việt Nam đầu tư 100% vốn, được thành lập theo Quyết định 1468/QĐ-DKVN ngày 17/5/2007 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.

 

Vốn điều lệ: 21.774.301.577.676 đồng
(Bằng chữ: Hai mươi mốt nghìn bẩy trăm bẩy mươi tư tỷ, ba trăm lẻ một triệu, năm trăm bẩy mươi bẩy nghìn, sáu trăm bẩy mươi sáu đồng).

BAN LÃNH ĐẠO PV POWER

 

 SƠ ĐỒ TỔ CHỨC PV POWER

 

X
X