SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI
Ban lãnh đạo

Hội đồng Quản trị

Ông Hồ Công Kỳ
Chủ tịch Hội đồng Quản trị
Ông Lê Như Linh
Thành viên HĐQT
Ông Nguyễn Anh Tuấn
Thành viên HĐQT
Ông Phạm Xuân Trường
Thành viên HĐQT
Bà Vũ Thị Tố Nga
Thành viên HĐQT
Bà Nguyễn Hoàng Yến
Thành viên HĐQT
Ông Vũ Chí Cường
Thành viên độc lập HĐQT

Ban Tổng Giám đốc

Ông Lê Như Linh
Tổng Giám đốc
Ông Phan Ngọc Hiền
Phó Tổng giám đốc
Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích
Phó Tổng Giám đốc
Ông Nguyễn Minh Đạo
Phó Tổng Giám đốc
Ông Nguyễn Duy Giang
Phó Tổng Giám đốc
Ông Nguyễn Mạnh Tưởng
Phó Tổng Giám đốc
Ông Nguyễn Kiên
Phó Tổng Giám đốc

Ban kiểm soát

Ông Vũ Quốc Hải
Trưởng Ban kiểm soát
Bà Lý Thị Thu Hương
Kiểm soát viên
Bà Vũ Thị Ngọc Dung
Kiểm soát viên
Bà Hà Thị Minh Nguyệt
Kiểm soát viên
Bà Đoàn Thị Thu Hà
Kiểm soát viên