SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI
Dự án
05/05/2017 02:56

Công suất: 1.500 MW
Xã Khánh An, Huyện U Minh, Tỉnh Cà Mau

05/05/2017 03:48

Công suất: 450 MW
Xã Phước Khánh, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai

05/05/2017 03:52

Công suất: 750 MW
Xã Phước Khánh, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai

05/05/2017 03:31

Công suất: 1.200 MW
Khu kinh tế Vũng Áng, Huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

05/05/2017 04:32

Công suất: 1.500 MW
Khu Công nghiệp Ông Kèo, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai

25/04/2017 03:37

Công suất: 180 MW
Xã Đồng Văn, Huyện Quế Phong, Tỉnh Nghệ An

05/05/2017 03:26

Công suất: 125 MW
Xã Sơn Tân, Huyện Sơn Tây, Tỉnh Quảng Ngãi