SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Hoạt động thăm dò dầu khí được triển khai đúng kế hoạch (06/11/2013)

Theo Báo cáo của Bộ Công Thương, trong 10 tháng đầu năm 2013, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã thi công 26 giếng khoan thăm dò - thẩm lượng, trong đó: có 17 giếng khoan đã kết thúc và 9 giếng khoan đang tiến hành. Tính đến nay đã hoàn thành 30 giếng khoan khai thác; đưa 5 mỏ vào khai thác, gồm: mỏ Hải Sư Trắng, mỏ Hải Sư Đen, mỏ Thỏ Trắng, mỏ West Desaru - lô PM 304 Malaysia và giếng Mộc Tinh 1.

Trong hoạt động tìm kiếm thăm dò, khai thác dầu khí được triển khai tích cực ở cả trong nước và ngoài nước; tiến độ thực hiện các dự án được đảm bảo theo đúng Chương trình công tác và ngân sách đã được phê duyệt và thu được nhiều kết quả quan trọng.

Tuy nhiên, hoạt động khai thác không hoàn thành kế hoạch tháng. So với tháng 10 năm 2012, sản lượng khai thác dầu thô ước đạt 1,38 triệu tấn, giảm 4,3%; khai thác khí ước đạt 0,65 tỷ m3, giảm 4,7%; chế biến khí hóa lỏng ước đạt 58,0 nghìn tấn, xấp xỉ bằng cùng kỳ; polypropylen ước đạt 13,1 nghìn tấn, tăng 4,8%.

Sản xuất điện cũng giảm mạnh, sản xuất điện của PVN phải hạ công suất do nhu cầu giảm, các nhà máy điện thuộc PVN trong 10 tháng không được huy động nhiều; Bên cạnh đó, do tiêu thụ chậm nên mỏ Biển Đông mỗi ngày vận chuyển được 5-6 triệu mét khối khí vào bờ, nhưng tiêu thụ chỉ được 2-2,5 triệu mét khối khí.

Tính chung 10 tháng, so với cùng kỳ, sản lượng khai thác dầu thô ước đạt 13,74 triệu tấn, giảm 0,7%; khai thác khí ước đạt 8,1 tỷ m3, tăng 6,1%; chế biến khí hóa lỏng ước đạt 580,2 nghìn tấn, tăng 10,5%; polypropylen ước đạt 131,1 nghìn tấn, tăng 28,4%.

Sản xuất chế biến dầu khí của Nhà máy Lọc dầu Dung Quất trong tháng ổn định. Sản lượng tháng 10 ước đạt 548 nghìn tấn sản phẩm các loại; tính chung 10 tháng ước đạt 5,48 triệu tấn, bằng 97,0% kế hoạch năm, tăng 24,6% so với cùng kỳ. Sản lượng xuất bán từ đầu năm đến hết ngày 20 tháng 10 đạt gần 5,31 triệu tấn sản phẩm các loại, trong đó sản phẩm xăng dầu đạt 4,85 triệu tấn.

Tổng doanh thu của PVN đạt 627 nghìn tỷ đồng, bằng 120% kế hoạch năm và nộp ngân sách 145,8 nghìn tỷ đồng, bằng 122% kế hoạch năm.