SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN ĐƠN VỊ (21/12/2018)

Hiện nay, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam đang có nhu cầu lựa chọn đơn vị thực hiện lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy tự động bằng khí CO2 cho phòng máy chủ, cụ thể như sau:

  1. Tên công việc: Lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy tự động bằng khí CO2 cho phòng máy chủ.
  2. Giá trị đã bao gồm thuế 10% GTGT: 101.508.110 đồng.
    (Bằng chữ: Một trăm linh một triệu năm trăm linh tám nghìn một trăm mười đồng).
  3. Nguồn vốn: Nguồn chi phí Sản xuất kinh doanh năm 2018.
  4. Hình thức lựa chọn đơn vị thực hiện: Chỉ định thầu rút gọn cho Ban quản lý Toà nhà Viện Dầu khí – Công ty Cổ phần quản lý và khai thác tài sản dầu khí PSA.
  5. Thời gian lựa chọn đơn vị thực hiện: Tháng 1/2019.
  6. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá.
  7. Thời gian thực hiện: Tháng 2/2019.

Đề nghị các đơn vị quan tâm gửi các đề xuất liên quan đến nội dung trên về Văn phòng Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP.