SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN ĐƠN VỊ (11/10/2018)

Hiện nay, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP đang có kế hoạch lựa chọn đơn vị chỉnh trang, mua sắm trang thiết bị theo tiêu chuẩn đối với phòng làm việc của Phó Tổng giám đốc và Trưởng Ban kiểm soát nội bộ Tổng công ty, cụ thể như sau:

  1. Tên công việc: Chỉnh trang, mua sắm trang thiết bị theo tiêu chuẩn đối với phòng làm việc của Phó Tổng giám đốc và Trưởng Ban kiểm soát nội bộ Tổng công ty.
  2. Giá trị đã bao gồm thuế GTGT: 171.608.800 đồng. (Bằng chữ: Một trăm bẩy mươi mốt triệu, sáu trăm linh tám nghìn, tám trăm đồng).
  3. Nguồn vốn: Nguồn vốn sản xuất kinh doanh năm 2018.
  4. Hình thức lựa chọn đơn vị thực hiện: Chỉ định thầu rút gọn cho Công ty cổ phần kiến trúc Tỷ Lệ Vàng.
  5. Thời gian lựa chọn đơn vị thực hiện: Tháng 10 năm 2018.
  6. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá.
  7. Thời gian thực hiện: Từ tháng 10 năm 2018.