SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU (12/03/2019)

Hiện nay, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP đang có kế hoạch lựa đơn vị tổ chức Hội thảo với chủ đề “Phụ nữ PV Power tích cực lao động sản xuất và hưởng ứng các hoạt động nâng cao Văn hóa doanh nghiệp” năm 2019, cụ thể như sau:

1. Tên công việc: Thuê đơn vị tổ chức Hội thảo với chủ đề “Phụ nữ PV Power tích cực lao động sản xuất và hưởng ứng các hoạt động nâng cao Văn hóa doanh nghiệp” năm 2019 của TCT Điện lực Dầu khí Việt Nam. 

2. Giá trị đã bao gồm thuế 10% GTGT: 143.000.000 đồng.

(Bằng chữ: Một trăm bốn mươi ba triệu đồng)

3. Nguồn vốn:

  • Nguồn vốn SXKD năm 2019 của Cơ quan Văn phòng TCT.  (Mục chi cho các hoạt động Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2019) là: 123.000.000 đồng.
  • Nguồn chi từ quỹ Công đoàn Cơ quan TCT là: 20.000.000 đồng.
  • Kinh phí sẽ được quyết toán thực tế trên cơ sở số lượng CBCNV tham gia.

4. Hình thức lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ tổ chức Hội thảo: Chỉ định thầu rút gọn cho Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông vận tải Việt Nam – Vietravel – Chi nhánh Hà Nội.

5. Thời gian lựa chọn đơn vị thực hiện: Ngay sau khi phạm vi công việc và dự toán được phê duyệt

6. Loại Hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.

7. Thời gian thực hiện Hợp đồng: Ngày 15-16/3/2019.