SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

THÔNG BÁO MỜI THẦU (27/03/2019)

Tên Bên mời thầu: Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP

 1. Tên gói thầu: Thuê đơn vị thẩm định giá trị tài sản là các vật tư thu hồi sau đại tu lần 2 NMĐ Nhơn Trạch 1.
 • Loại gói thầu: Tư vấn
 • Nội dung chính của gói thầu: Thẩm định giá trị tài sản.
 • Thời gian thực hiện gói thầu: Trong vòng 122 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. Trong đó, thời gian hoàn thành công tác thẩm định giá là 60 ngày làm việc kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
 1. Dự toán Thuê đơn vị thẩm định giá trị tài sản là các vật tư thu hồi sau đại tu lần 2 NMĐ Nhơn Trạch 1.
 2. Nguồn vốn: Vốn sản xuất kinh doanh năm 2019.
 3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.
 4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, hai túi hồ sơ.
 5. Thời gian phát hành HSMT: Từ 09h00’ ngày 21/3/2019 đến trước 09h00’ ngày 09/4/2019.
 6. Địa điểm phát hành HSMT: Ban Thương mại, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP, Tầng 9, Tòa nhà Viện Dầu khí, số 167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Tel: +84 24 22210 288, Fax: +84 24 22210 388.
 7. Giá bán 01 bộ HSMT: 2.000.000 VNĐ (Hai triệu đồng).
 8. Bảo đảm dự thầu: Không áp dụng.
 9. Thời điểm đóng thầu: 09h00’ ngày 09/4/2019.
 10. Thời điểm mở thầu: 10h00’ ngày 09/4/2019.