SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU (16/04/2019)

Hiện nay, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP đang có kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “Thuê đơn vị cung cấp dịch vụ hậu cần phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019”, cụ thể như sau:

  1. Tên công việc: Cung cấp dịch vụ hậu cần phục vụ Đại hội đồng cổ động thường niên năm 2019 của PV Power.
  2. Giá trị gói thầu đã bao gồm 10% GTGT và 10% dự phòng: 134.192.025 đồng. (Bằng chữ: Một trăm ba mươi tư triệu, một trăm chín mươi hai ngàn, không trăm hai mươi lăm đồng).
  3. Nguồn vốn: Nguồn chi phí sản xuất kinh doanh năm 2019 của Cơ quan Văn phòng Tổng công ty.
  4. Hình thức lựa chọn đơn vị thực hiện: Chỉ định thầu rút gọn với Công ty cổ phần Quản lý và Khai thác Tài sản Dầu khí (PSA).
  5. Thời gian lựa chọn đơn vị thực hiện: Tháng 04/2019.
  6. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá.
  7. Thời gian thực hiện: Trong tháng 04/2019.