SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU (24/04/2019)

Hiện nay, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP đang có kế hoạch lựa chọn đơn vị quảng cáo thương hiệu của PV Power, cụ thể như sau:  

1. Tên công việc: Tuyên truyền quảng cáo PV Power trên trang điện tử nangluongvietnam.vn. 

2. Giá trị đã bao gồm thuế GTGT: 110.000.000 đồng.

Bằng chữ: Một trăm mười triệu đồng. 

3. Nguồn vốn: Nguồn chi phí SXKD năm 2019 của Cơ quan Văn phòng Tổng công ty.

4. Hình thức lựa chọn đơn vị thực hiện: Chỉ định thầu rút gọn cho Tạp chí Năng lượng Việt Nam.

5. Thời gian lựa chọn đơn vị thực hiện: ngay sau khi phạm vi công việc và dự toán được phê duyệt.

6. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá.

7. Thời gian thực hiện: Từ tháng 5/2019 đến hết tháng 12/2019.