SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU (15/05/2019)

Hiện nay, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP đang có kế hoạch lựa chọn đơn vị hợp tác truyền thông với Công ty cổ phần Truyền thông Ba Đình trên trang thông tin điện tử: (http://www.pvpower.vn) với nội dung như sau:

1. Tên công việc: Hợp tác truyền thông với Công ty cổ phần Truyền thông Ba Đình.

2. Tổng chi phí bao gồm 10% VAT: 220.000.000 đồng.

Bằng chữ: Hai trăm hai mươi triệu đồng chẵn./. 

3. Nguồn vốn: Nguồn chi phí sản xuất kinh doanh năm 2019 của Cơ quan văn phòng Tổng công ty.

4. Hình thức lựa chọn đơn vị thực hiện: Chỉ định thầu rút gọn cho Công ty cổ phần Truyền thông Ba Đình.

5. Thời gian lựa chọn đơn vị thực hiện: Tháng 05 năm 2019.

6. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.

7. Thời gian thực hiện: kể từ khi hai bên ký kết hợp đồng cho đến hết tháng 12/2019.