SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU (10/09/2018)

Hiện nay, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP đang có kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu thuê tư vấn hỗ trợ PV Power đăng ký lưu ký và niêm yết cổ phiếu POW trên sàn HOSE, cụ thể như sau:

  1. Tên công việc: thuê tư vấn hỗ trợ PV Power đăng ký lưu ký và niêm yết cổ phiếu POW trên sàn HOSE.
  2. Giá trị gói thầu đã bao gồm GTGT: 198.000.000 đồng. (Bằng chữ: Một trăm chín mươi tám triệu đồng chẵn).

Mức giá trên chưa bao gồm các khoản phí liên quan trả cho bên thứ ba (nếu có) như chi phí in ấn tài liệu và báo cáo cho các nhà đầu tư trong buổi roadshow, chi phí thuê phóng viên báo đài, đăng báo, thuê các chương trình phát sóng phục vụ việc công bố thông tin của Tổng công ty.

  1. Nguồn vốn: Vốn sản xuất kinh doanh năm 2018.
  2. Hình thức lựa chọn đơn vị thực hiện: Chỉ định thầu rút gọn cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCSC).
  3. Thời gian lựa chọn đơn vị thực hiện: Quý III năm 2018.
  4. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

Thời gian thực hiện: 3 tháng kể từ ngày ký kết Hợp đồng.

Trân trọng./.