SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU (18/09/2018)

Hiện nay, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP đang có kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 02-ST18 “Dịch vụ tư vấn giám sát kỹ thuật khắc phục bất thường tuabin hơi hạ áp – NMĐ Nhơn Trạch 1”, cụ thể như sau:

  1. Tên công việc: “Dịch vụ tư vấn giám sát kỹ thuật khắc phục bất thường tuabin hơi hạ áp – NMĐ Nhơn Trạch 1”
  2. Giá trị gói thầu đã bao gồm GTGT và dự phòng: 4.033.818.483 VNĐ
  3. Nguồn vốn: Vốn sản xuất kinh doanh của Tổng công ty năm 2018.
  4. Hình thức lựa chọn đơn vị thực hiện: Chỉ định thầu rút gọn cho liên danh nhà thầu Công ty CP Kỹ thuật Thái Tuyên – Stork Turbo Blading B.V – Roteq Malaysia Sdn Bhd.
  5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Không áp dụng
  6. Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT: Tháng 9/2018
  7. Hình thức hợp đồng: Đơn giá

Thời gian thực hiện: 03 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực trong đó thời gian hoàn thành dịch vụ tại công trường là 27 ngày

Trân trọng./.