SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU (26/09/2018)

Hiện nay, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – Công ty cổ phần đang có kế hoạch tham gia quảng cáo, truyền thông tại “Hội thảo Doanh nghiệp số và đổi mới sáng tạo”, cụ thể như sau:

  1. Tên gói thầu: Tham gia quảng cáo, truyền thông tại “Hội thảo Doanh nghiệp số và đổi mới sáng tạo”.
  2. Giá trị (đã bao gồm thuế GTGT): 495. 000.000 đồng.

       Bằng chữ: Bốn trăm chín mươi lăm triệu đồng chẵn.

  1. Nguồn vốn: Vốn sản xuất kinh doanh 2018 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – Công ty cổ phần.
  2. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn cho Công ty TNHH GREENBRAND Việt Nam.
  3. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn đơn vị thực hiện: Tháng 9/2018.
  4. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
  5. Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong quý 4/2018.