SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU (08/11/2018)

Hiện nay, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP đang có kế hoạch lựa chọn đơn vị chuyển phát thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018, cụ thể như sau:

  1. Tên công việc: Chuyển phát thư mời tham dự Đại đội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam.
  2. Giá trị gói thầu đã bao gồm 10% GTGT và 10% dự phòng: 242.000.000 đồng. (Bằng chữ: Hai trăm bốm mươi hai triệu đồng chẵn).
  3. Nguồn vốn: Nguồn chi phí hoạt động 6 tháng cuối năm 2018 của PV Power.
  4. Hình thức lựa chọn đơn vị thực hiện: Chỉ định thầu rút gọn cho Tổng công ty cổ phần Bưu chính Viettel..
  5. Thời gian lựa chọn đơn vị thực hiện: Tháng 11/2018
  6. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá.
  7. Thời gian thực hiện: Trong tháng 11/2018.