SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU (22/11/2018)

Hiện nay, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP có kế hoạch tổ chức chương trình đào tạo “Kỹ năng giao tiếp – văn hóa ứng xử trong doanh nghiệp” cho cán bộ công nhân viên PV Power, cụ thể như sau:

1. Tên công việc: Tổ chức chương trình đào tạo “Kỹ năng giao tiếp – văn hóa ứng xử trong doanh nghiệp” cho CBCNV Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP.

2. Giá trị: 187.660.000 đồng (Hoạt động đào tạo là đối tượng không chịu thuế GTGT).

Bằng chữ: Một trăm tám mươi bảy triệu sáu trăm sáu mươi ngàn đồng chẵn.

3. Nguồn vốn: Trích từ nguồn kinh phí đào tạo năm 2018 của Tổng công ty.

4. Hình thức lựa chọn đơn vị thực hiện: Chỉ định thầu rút gọn cho Viện Dầu khí Việt Nam (VPI).

5. Thời gian lựa chọn đơn vị thực hiện: Quý IV năm 2018.

6. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

7. Thời gian thực hiện: Tháng 12 năm 2018.