SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (10/07/2018)

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Đào tạo “Kỹ năng truyền thông, xây dựng hình ảnh và xử lý khủng hoảng truyền thông” cho đội ngũ cán bộ làm công tác truyền thông tại Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam.
  1. Tên gói thầu: Đào tạo “Kỹ năng truyền thông, xây dựng hình ảnh và xử lý khủng hoảng truyền thông” cho đội ngũ cán bộ làm công tác truyền thông tại Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam.
  2. Giá trị gói thầu: 122.500.000 đồng.
Bằng chữ: Một trăm hai mươi hai triệu, năm trăm nghìn đồng chẵn.
  1. Nguồn vốn: Kinh phí đào tạo năm 2018.
  2. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn cho Công ty Cổ phần truyền thông Thời Mới.
  3. Thời gian lựa chọn nhà thầu: Tháng 7 năm 2018.
  4. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
  5. Thời gian thực hiện: Tháng 7 năm 2018.