SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU (08/04/2019)

1. Tên gói thầu: “Thuê dịch vụ bảo vệ trụ sở làm việc của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – Công ty cổ phần năm 2019”.

2. Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ An ninh Dầu khí Việt Nam.

3. Giá trúng thầu (đã bao gồm 10% thuế GTGT): 566.874.000 đồng

(Bằng chữ: Năm trăm sáu sáu triệu tám trăm bảy tư nghìn đồng chẵn). 

4. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

5. Thời gian thực hiện hợp đồng: 09 tháng kể từ ngày hai bên ký hợp đồng.