SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên (09/09/2020)

5 năm qua, Đảng bộ PV Power đã thực hiện tốt việc triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị 05-CT/TW với nhiều việc làm thiết thực, gắn trách nhiệm của tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể với trách nhiệm của người đứng đầu và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trong tổ chức thực hiện.

Đảng bộ PV Power đã xác định một trong những giải pháp xây dựng Đảng bộ vững mạnh trong nhiệm kỳ tới là: Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, gắn với chống suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và thực hiện quy định về nêu gương.

Các cấp ủy, tổ chức Đảng tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp, nâng cao tính chiến đấu, tính thuyết phục và hiệu quả của công tác tư tưởng. Cấp ủy, tổ chức Đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị thường xuyên coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; kết hợp đào tạo, rèn luyện trong thực tiễn với việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy tinh thần dám làm, dám chịu trách nhiệm và vai trò tiên phong, gương mẫu, tự giác tu dưỡng, rèn luyện của mỗi cán bộ, đảng viên gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bên cạnh đó, Đảng bộ PV Power tiếp tục củng cố tổ chức cơ sở Đảng, đổi mới sinh hoạt chi bộ, đồng thời quan tâm nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên qua thực tiễn công tác, sinh hoạt và lối sống.

Đảng bộ PV Power tiếp tục đổi mới đồng bộ, mạnh mẽ công tác cán bộ, thực hiện có hiệu quả các nghị quyết về luân chuyển, điều động cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu thực hiện kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh 5 năm 2021-2025 và Chiến lược phát triển định hướng đến năm 2035 của Tổng công ty. Ngoài ra, Đảng bộ PV Power tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, kịp thời phát hiện, biểu dương người tốt, việc tốt; xử lý nghiêm những biểu hiện sai phạm của cán bộ, đảng viên, giữ gìn đoàn kết nội bộ; thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí…

Với những giải pháp cụ thể, tập thể cán bộ, đảng viên, người lao động PV Power quyết tâm “Xây dựng Đảng bộ vững mạnh toàn diện, sản xuất an toàn, kinh doanh hiệu quả, phát triển bền vững, giữ vững vị thế là nhà sản xuất kinh doanh điện năng hàng đầu Việt Nam” trong nhiệm kỳ mới.