SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Nhà máy điện Cà Mau 1 và 2 (07/12/2010)

Nhà máy điện Cà Mau

Nhà máy điện Cà Mau