SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

NHU CẦU CUNG CẤP DỊCH VỤ KIỂM TOÁN (11/12/2020)

Hiện nay, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP đang có nhu cầu thuê đơn vị kiểm toán với nội dung như sau:

Kiểm toán báo cáo tài chính và kiểm toán dự án xây dựng cơ bản dở dang đến thời đến thời điểm hiện tại của Công ty TNHH Phát triển phần mềm và Đào tạo.

Các đơn vị quan tâm đề nghị gửi báo giá về Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP trước 14h00 ngày 16/12/2020.

* Thông tin liên hệ để được cung cấp thông tin, tài liệu và gửi báo giá:

Ông Lê Đình Hiệu – Ban TCKT & KT Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP

Điện thoai +8422210288 số máy lẻ 6644