SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Nhu cầu làm sổ công tác. (03/11/2015)

Nhằm mục đích quảng bá thương hiệu, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam có nhu cầu làm sổ công tác.

Số lượng dự kiến: 300 quyển

Đề nghị các đơn vị quan tâm gửi các đề xuất liên quan đến nội dung trên về Văn phòng Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam trước 16h ngày 10/11/2015.

Trân trọng thông báo./.