SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Nhu cầu sản xuất cuốn giới thiệu về Tổng Công ty (01/10/2015)

Hiện nay, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam có nhu cầu sản xuất cuốn giới thiệu về Tổng Công ty, cụ thể như sau:

-         Ngôn ngữ: Tiếng Anh và tiếng Việt

-         Số lượng: 2.000 cuốn

Đề nghị các đơn vị quan tâm gửi các đề xuất liên quan đến nội dung trên về Văn phòng Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam trước ngày 9/10/2015.
Trân trọng thông báo./.