SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Nhu cầu thiết kế website đăng tải thông tin bằng tiếng Anh và tiếng Việt (27/07/2016)

Hiện nay, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam có nhu cầu thiết kế website đăng tải thông tin bằng tiếng Anh và tiếng Việt.
          Đề nghị các đơn vị quan tâm gửi các đề xuất liên quan đến nội dung trên về Văn phòng Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam trước 16h ngày 05/8/2016.
         Trân trọng thông báo./.