SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

NHU CẦU TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIẾNG ANH GIAO TIẾP CHO CBCNV (07/11/2018)

Hiện nay, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP đang có nhu cầu tổ chức chương trình đào tạo tiếng Anh giao tiếp cho CBCNV Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam,  cụ thể như sau:

  1. Tên công việc: Tổ chức Chương trình đào tạo tiếng Anh giao tiếp cho CBCNV Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam.
  2. Giá trị đã bao gồm thuế GTGT: 297.542.960 đồng (Bằng chữ: Hai trăm chín mươi bảy triệu năm trăm bốn mươi hai nghìn chín trăm sáu mươi đồng)
  1. Nguồn vốn: Nguồn kinh phí đào tạo năm 2018 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – Công ty cổ phần.
  2. Hình thức lựa chọn đơn vị thực hiện: Chỉ định thầu rút gọn cho cho Chi nhánh Công ty cổ phần Golden Path Academics Việt Nam – Trung tâm ngoại ngữ GPA.
  3. Thời gian lựa chọn đơn vị thực hiện: Quý IV năm 2018.
  4. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
  5. Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2018.