SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

PV POWER THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN CỦA PV POWER TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN EVN QUỐC TẾ (EVNI) (16/03/2022)

Ngày 16/03/2022, Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - Công ty cổ phần (PV Power) đã ban hành Nghị quyết số 17/NQ-ĐLDK về việc Thông qua Phương án chuyển nhượng cổ phần của PV Power tại Công ty cổ phần EVN Quốc tế (EVNI), cụ thể:
  • Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần EVN Quốc tế.
  • Tên chứng khoán: EIC.
  • Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông (tự do chuyển nhượng).
  • Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.
  • Số lượng cổ phần PV Power sở hữu: 2.880.000 CP (chiếm 7,85% số lượng cổ phần đã phát hành).
  • Số lượng cổ phần bán chuyển nhượng vốn: 2.880.000 CP, chiếm 100% số cổ phần đang sở hữu.
  • Phương thức phân phối: Giao dịch khớp lệnh tập trung qua hệ thống của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.
Chi tiết xin xem tại file đính kèm: Thông báo số 339/TB-ĐLDK ngày 16/03/2022 Trân trọng!