SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

PVN tổ chức Hội nghị Người đại diện, công tác dịch vụ và quản lý đấu thầu năm 2015 (19/08/2015)

Ngày 14/8, tại TP Vũng Tàu, Hội nghị Người đại diện, công tác dịch vụ và quản lý đấu thầu của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) năm 2015 đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Đoàn Chủ tịch điều hành hội nghị có đồng chí Nguyễn Quốc Khánh - Quyền Chủ tịch HĐTV, Tổng giám đốc Tập đoàn; các Thành viên HĐTV Đinh Văn Sơn, Phan Đình Đức; các Phó Tổng giám đốc Nguyễn Hùng Dũng, Lê Minh Hồng. Tham dự hội nghị còn có các đồng chí trong lãnh đạo các ban, Văn phòng Tập đoàn, lãnh đạo các đơn vị thành viên cùng Người đại diện phần vốn của Tập đoàn tại các đơn vị này.

Hội nghị Người đại diện, công tác dịch vụ và quản lý đấu thầu của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam năm 2015
Đoàn chủ tịch điều hành hội nghị

Hội nghị tập trung chủ yếu về vấn đề Người đại diện chủ sở hữu (Công ty mẹ: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam) tại các công ty con của Tập đoàn; công tác dịch vụ và quản lý đấu thầu năm 2014, bảy tháng đầu năm 2015 và các giải pháp hỗ trợ các đơn vị dịch vụ trong thời gian tới.

Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của Người đại diện của Tập đoàn, Thành viên HĐTV Phan Đình Đức cho biết, trong năm 2014, Tập đoàn đã hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch đề ra. Theo các chỉ tiêu tài chính hợp nhất Tập đoàn, tổng doanh thu đạt hơn 381,4 nghìn tỷ đồng, bằng 108% kế hoạch năm, tổng lợi nhuận trước thuế đạt 67,8 nghìn tỷ đồng, bằng 123% kế hoạch năm. Tổng số vốn đầu tư của Tập đoàn vào doanh nghiệp khác là 174.176 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 43,6% trên tổng tài sản. Cổ tức/lợi nhuận thu được trong năm là 24.424 tỷ đồng. 06 tháng đầu năm 2015 cổ tức/lợi nhuận thu được từ đầu tư vốn vào doanh nghiệp khác của Tập đoàn là 4.080 tỷ đồng.

Những kết quả đạt được nêu trên đã phản ánh được sự đóng góp không nhỏ của Người đại diện Tập đoàn tại các doanh nghiệp khác, qua đó thấy được Người đại diện giữ một vai trò quan trọng trong việc cụ thể hóa các chủ trương, đường lối, định hướng và mục tiêu phát triển chung của Tập đoàn.

Quyền Chủ tịch HĐTV, Tổng giám đốc Nguyễn Quốc Khánh chỉ đạo Hội nghị.

Tính đến ngày 5/8, việc quản lý các Doanh nghiệp thành viên (18 công ty con và 9 công ty liên kết) được Tập đoàn thực hiện chủ yếu thông qua 265 Người đại diện. Để có được kết quả hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu trong năm 2014, Tập đoàn đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động Người đại diện như quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, luân chuyển,… có ý nghĩa đặc biệt quan trọng và đã đóng góp tích cực vào kết quả thực hiện nhiệm vụ của toàn Tập đoàn.

Đồng chí Phan Đình Đức cũng nêu rõ những tồn tại về mô hình tổ chức, quản lý, sản xuất kinh doanh ở các đơn vị đang gặp khó khăn, hoạt động không hiệu quả. Tính chủ động trong việc kết hợp giữa Người đại diện của Tập đoàn tại các đơn vị chưa thực sự chặt chẽ, chưa phát huy hết năng lực, cơ sở vật chất sẵn có của các đơn vị thành viên. Để khắc phục các hạn chế, Tập đoàn sẽ có những chỉ đạo cụ thể và cùng Người đại diện tại các đơn vị thành viên đẩy mạnh việc tái cấu trúc, sắp xếp lại doanh nghiệp, rà soát, xây dựng lại chiến lược kinh doanh, thực hiện các giải pháp tái cơ cấu doanh nghiệp, hỗ trợ và phối hợp trong hoạt động SXKD, thực hiện chiến lược chung của Tập đoàn.

Lễ ký Hợp đồng ủy quyền giữa Tập đoàn và các đơn vị thành viên
Đồng chí Nguyễn Quốc Khánh trao bằng khen cho các tập thể hoàn thành xuất sắc công tác dịch vụ

Hội nghị cũng đã nghe Phó Tổng giám đốc PVN Nguyễn Hùng Dũng báo cáo kết quả thực hiện công tác dịch vụ năm 2014, bảy tháng đầu năm 2015 và kế hoạch triển khai công tác dịch vụ 5 tháng cuối năm; Trưởng ban Quản lý đấu thầu Đoàn Đình Thái báo cáo đánh giá công tác Quản lý đấu thầu năm 2014 và các giải pháp hỗ trợ các đơn vị dịch vụ năm 2015. Theo đó, các đơn vị Vietsovpetro, PVEP, BSR cũng đã có những tham luận về công tác sử dụng dịch vụ; sau đó là các đơn vị PV Oil, PV Gas trình bày tham luận đối với Người đại diện.

Hội nghị tiếp tục với phần Phổ biến và giải đáp các ý kiến về Quy chế đánh giá mức độ hoàn thành chức trách nhiệm vụ của Người đại diện Tập đoàn, Phổ biến Dự thảo quy chế quản lý hoạt động cung cấp và sử dụng dịch vụ dầu khí. Ở phần này, Hội nghị đã nhận được khá nhiều tham luận từ Người đại diện làm công tác kiểm soát tại các đơn vị PVCombank, PVC, PV Trans; tham luận của Biendong POC, HLHV JOC, Cửu Long JOC về công tác sử dụng dịch vụ; và tham luận về công tác cung câp dịch vụ của các đơn vị PTSC, PV Drilling, DMC, PVI, VPI.

Tổng giám đốc PTSC Phan Thanh Tùng tham luận tại hội nghị
Tổng giám đốc Vietsovpetro Từ Thành Nghĩa trình bày ý kiến về công tác cung cấp dịch vụ

Kết luận Hội nghị, Quyền Chủ tịch HĐTV, Tổng giám đốc PVN Nguyễn Quốc Khánh đánh giá: trong bối cảnh kinh tế trong và ngoài nước còn nhiều khó khăn nhưng Người đại diện của Tập đoàn đã có rất nhiều cố gắng, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao. Nhiều doanh nghiệp thành viên Tập đoàn vẫn duy trì hiệu quả hoat động với tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn trên 15%. Công tác dịch vụ và quản lý đấu thầu cũng đã có nhiều chuyển biến theo hướng tích cực và đạt được những thành tích đáng khích lệ góp phần không nhỏ trong việc hoàn thành các mục tiêu, nâng cao năng lực cạnh tranh, khẳng định vị thế, thương hiệu của Tập đoàn trong lĩnh vực dịch vụ dầu khí cả trong và ngoài nước. Hoạt động dịch vụ dầu khí cũng tiếp tục tăng trưởng, phát triển ổn định và dần chiếm tỷ trọng lớn trong doanh thu. Bên cạnh đó, tính chuyên nghiệp và chất lượng dịch vụ ngày càng nâng cao, dần tự thực hiện được các dự án có quy mô lớn, phức tạp, đòi hỏi công nghệ cao mà trước đây phải thuê nước ngoài thực hiện.

Đồng chí Nguyễn Quốc Khánh chỉ đạo: Người đại diện của Tập đoàn cần tiếp tục thực hiện tốt và nghiêm túc công tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao vai trò và trách nhiệm để quản lý, bố trí và sử dụng cán bộ một cách hợp lý, hiệu quả trong từng giai đoạn cụ thể. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp và các doanh nghiệp có vốn góp nhằm phát hiện và cảnh báo sớm để có các biện pháp quản trị rủi ro. Đối với công tác phát triển dịch vụ và quản lý đấu thầu, các đơn vị cần tiếp tục tăng cường và ưu tiên sử dụng máy móc, vật tư, thiết bị và nguyên liệu sản xuất được trong nước. Nâng cao nhận thức, cũng như trách nhiệm trong quá trình lựa chọn nhà thầu, bảo đảm các điều kiện cạnh tranh tối đa cho các doanh nghiệp trong ngành, trong nước. Quan trọng hơn cả là cần tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển dịch vụ và tăng cường hợp tác giữa các đơn vị thành viên trong toàn Tập đoàn để tạo thành một tổ hợp mạnh, hỗ trợ để cùng nhau phát triển, nâng cao tỷ trọng tự thực hiện nhằm mở rộng thị trường, nâng cao chất lượng dịch vụ, sức cạnh tranh, hiệu quả hoạt động theo hướng bền vững.