SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Sản lượng điện của PV Power đạt trên 12 tỷ Kwh (14/01/2011)

Tính đến ngày 10/10/2010 Tổng Công ty Điện lực Dầu khí (PV Power) đã hoàn thành nhiệm vụ SXKD điện năm 2010, đã về đích trước thời hạn 80 ngày so với kế hoạch giao cả năm; là một trong 8 đơn vị của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về đích trước 3 chỉ tiêu: sản lượng điện, doanh thu và lợi nhuận.


Nhà máy nhiệt điện Nhơn Trạch


Trong năm 2010 các nhà máy điện của Tổng công ty đều hoạt động ổn định, an toàn và hiệu quả, sản lượng điện thương mại tăng cao, cụ thể: Tổng sản lượng điện thương mại thực hiện năm 2010 là 12,685 tỷ kwh, vượt 25% so với kế hoạch Tập đoàn giao (10,15 tỷ kwh) và tăng 49% so với kế hoạch năm 2009 (8,541 tỷ kwh), trong đó Nhà máy điện Cà Mau 1&2 đạt 9,186 tỷ kWh hoàn thành 121% kế hoạch; nhà máy điện Nhơn Trạch 1 đạt 3,499 tỷ kWh hoàn thành 137% kế hoạch năm.

Cùng với chỉ tiêu về sản lượng điện hoàn thành kế hoạch sớm, các chỉ tiêu tài chính cũng hoàn thành vượt mức kế hoạch, đặc biệt là chỉ tiêu về doanh thu. Tổng doanh thu toàn Tổng Công ty ước đạt 15.242 tỷ đồng, doanh thu Công ty mẹ là 14.460 tỷ đồng, đạt 151% so với kế hoạch, bằng 166% doanh thu cùng kỳ năm 2009. Trong đó, doanh thu từ sản xuất kinh doanh điện đạt 14.400 tỷ đồng, bằng 152% so với kế hoạch, tăng 76% so với cùng kỳ năm 2009.

Lợi nhuận ước đạt 563 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế sau chênh lệch tỷ giá ước đạt 140 tỷ đồng, bằng 137% kế hoạch.


Nhà máy Nhiệt điện Cà Mau


Tổng doanh thu từ dịch vụ tư vấn của các đơn vị trong năm qua chiếm khoảng 5,5% (833/15.243 tỷ) tổng doanh thu toàn Tổng Công ty. Hoạt động của các đơn vị cung cấp dịch vụ như PVPS, PCC, PVPE đã góp phần hoàn thành kế hoạch chung của Tổng Công ty.

Song song với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh điện năng, lĩnh vực đầu tư là công tác trọng điểm của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí trong năm 2010. Các dự án đầu tư cơ bản đã được triển khai theo kế hoạch đề ra như dự án nhà máy điện Nhơn Trạch 2, dự án nhà máy thủy điện Hủa Na.

Trong năm 2010, hai dự án Nhà máy nhiệt điện Thái bình 2 và dự án phong điện Phú Quý đã được phê duyệt đầu tư; dự án phong điện Hòa Thắng đang trình phê duyệt Báo cáo đầu tư xây dựng công trình. Ngoài ra Tổng Công ty đang tiến hành triển khai các dự án: Dự án thủy điện Luang Prabang với giá trị đầu tư thực hiện trong năm đạt 22 tỷ đồng, các dự án thủy điện nhỏ nhận chuyển nhượng từ PVFC với tổng giá trị chuyển nhượng là 139,41 tỷ đồng, bao gồm: thủy điện Hồi Xuân (Thanh Hóa), thủy điện Bảo Nhai (Lào Cai); địa nhiệt Mộ Đức (Quảng Ngãi); phong điện Ninh Thuận và các dự án sử dụng khí LNG tất cả đều đang được triển khai theo đúng kế hoạch.

******

Chỉ tiêu sản xuất điện năm 2011 của PV Power: Sản lượng đạt 12,519 tỷ kWh

1. Nhà máy điện Cà Mau 1 : 4,262 tỷ kWh
2. Nhà máy điện Cà Mau 2 : 4,038 tỷ kWh
3. Nhà máy điện Nhơn Trạch 1 : 2,700 tỷ kWh
4. NMĐ Nhơn Trạch 2 : 1,5 tỷ kWh
5. NMĐ Phong điện Phú Quý : 9,triệu kWh
6. NMĐ Thủy điện Nậm Cắt : 9 triệu kWh

(Theo Năng lượng Dầu khí)